joomla 1.6

You are here: Книги История / History Византийската култура

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.

Византийската култура
Вижте изображението в пълен размер


Византийската култура

Цена: 12.00лв.
10.80лв.
Спестявате: 1.20лв.
Задайте въпрос за този продукт

Акад. Димитър Ангелов

Второ издание

ISBN 978-954-796-028-2

2009, 288 с.

Корица: мека


Пред­ла­га­на­та кни­га е ре­зул­тат от дъл­го­го­диш­ни про­уч­ва­ния на бе­ле­жи­тия бъл­гар­с­ки ис­то­рик акад. Ди­ми­тър Ан­ге­лов (1917–1996) вър­ху ис­то­ри­я­та на Ви­зантия – ед­на им­пе­рия, про­съ­щес­т­ву­ва­ла в те­че­ние на по­ве­че от хи­ля­да го­ди­ни и ос­та­ви­ла трай­ни сле­ди в сред­но­ве­ков­на­та ев­ро­пейс­ка ци­ви­ли­за­ция. Се­дем сто­ле­тия от раз­ви­ти­е­то на та­зи им­пе­рия пре­ми­на­ват в тес­ни по­ли­ти­чес­ки, иконо­ми­чес­ки и кул­тур­ни връз­ки със сред­но­ве­ков­на Бъл­га­рия. То­ва пра­ви ви­зантий­с­ка­та ис­то­рия осо­бе­но важ­на и при изу­ча­ва­не­то на на­ше­то да­леч­но ми­на­ло.

Те­ма на нас­то­я­щия труд е да се из­с­лед­ват и сис­те­ма­ти­зи­рат в че­ти­ри от­дел­ни пе­ри­о­да ду­хов­ни­те яв­ле­ния, ха­рак­тер­ни за мно­го­лет­но­то ис­то­ри­чес­ко би­тие на Ви­зан­тия. Раз­к­ри­ват се съ­щи­на­та, ро­ля­та и раз­ви­ти­е­то на хрис­ти­ян­с­ка­та ре­ли­гия, на на­у­ка­та, на ли­те­ра­ту­ра­та, на из­кус­т­во­то, на об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма – не­де­ли­ми със­тав­ки в ця­лос­т­ния об­лик на ви­зан­тийс­ка­та кул­ту­ра. Осо­бе­но вни­ма­ние се от­де­ля на ре­ли­ги­оз­ния све­тог­лед и на ан­тич­но­то нас­лед­с­т­во, под чи­е­то съ­че­та­но въз­дейс­т­вие про­ти­ча ду­хов­ни­ят жи­вот на ви­зан­тийс­ко­то об­щес­т­во.

В пос­лед­на­та, зак­лю­чи­тел­на гла­ва се прос­ле­дя­ва раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на ви­зан­тийс­ка­та книж­ни­на в Бъл­га­рия след обя­вя­ва­не­то на хрис­ти­ян­с­т­во­то за дър­жав­на ре­ли­гия и въ­веж­да­не­то на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност. Те­зи кни­ги са из­вор за раз­нос­т­ран­на ин­фор­ма­ция, доп­ри­на­ся­ща за из­ди­га­не на прос­вет­но­то и кул­тур­ното рав­ни­ще на об­ра­зо­ва­ния и лю­боз­на­те­лен бъл­га­рин. От­бе­ляз­ва се съ­щев­ре­мен­но, че на­ред с пре­вод­на­та ви­зан­тийс­ка кни­га, през Пър­во­то и Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во са би­ли съз­да­де­ни зна­чи­те­лен брой ори­ги­нал­ни твор­би, де­ло на из­тък­на­ти бъл­гар­с­ки пи­са­те­ли.

Кни­га­та ще пред­с­тав­ля­ва ин­те­рес не са­мо за спе­ци­а­лис­ти и сту­ден­ти, но и за по-ши­рок кръг чи­та­те­ли.

 


Наличност
На склад: 29
Обикновено се доставя в рамките на: 24h.gif

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.