joomla 1.6

You are here: Книги История / History Кратка история на кръстоносните походи

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.

Кратка история на кръстоносните походи
Вижте изображението в пълен размер


Кратка история на кръстоносните походи

Цена: 8.00лв.
Задайте въпрос за този продукт

Красимира Гагова

ISBN 978-954-796-027-5

2008, 176 с.

Корица: мека


 

Проф. Красимира Гагова предлага на вни­ма­ни­е­то на чи­та­те­ли­те един по-ши­рок об­х­ват на кръс­то­нос­ни­те на­чи­на­ния, ко­и­то мо­гат да се ква­ли­фи­ци­рат ка­то кръс­то­нос­ни по­хо­ди, тъй ка­то са би­ли про­веж­да­ни под зна­ка на Све­тия кръст и с бла­гос­ло­ви­я­та на пап­с­т­во­то.Те са били не­от­ме­ни­ма част от ис­то­ри­я­та на всич­ки дър­жа­ви в За­пад­на Ев­ро­па, Бал­ка­ни­те, Ви­зан­тия, Мю­сюл­ман­с­кия из­ток и ця­ло­то Сре­ди­зем­но­мо­рие. Вли­я­ни­е­то им вър­ху поз­на­тия до­то­га­ва свят е без­с­пор­но и мно­го­по­соч­но. Чрез тях e би­ла осъ­щес­т­вя­ва­на връз­ка­та меж­ду раз­лич­ни по сво­я­та същ­ност ци­ви­ли­за­ции.Авторката разглежда и мно­гобройните и комплeксни ис­то­ри­чес­ки при­чи­низа въз­ник­ва­не­то на кръс­то­нос­на­та идея и за оргaни­зи­ра­не­то на кръс­то­нос­ни­те по­хо­ди.

Книгата ще представлява интерес не само за студенти и преподаватели, но и за широк кръг читатели, които биха искали да се запознаят с големите имена и събития от кръстоносните походи в средновековна Европа.


Наличност
Понастоящем този продукт не е в наличност.
Обикновено се доставя в рамките на: not_available.gif

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.